ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

written by admin
12 · 18 · 18
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

Ποια είναι η GLOBASSURE;

* Η «GLOBASSURE Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Ιφιγένεια Νικολαΐδου Μ.Ι.Κ.Ε.» λειτουργεί με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα.

* Δραστηριοποιούμαστε στην διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών με την προώθηση προϊόντων & παροχή υπηρεσιών, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, μέσω ανεξάρτητων συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

* Λειτουργούμε για το συμφέρον σας και παρέχουμε πληροφόρηση προκειμένου να λάβετε τη σωστή απόφαση για τις ανάγκες σας.

* Δεν συμμετέχουμε (άμεσα ή έμμεσα) σε μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής επιχείρησης, ούτε συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) ασφαλιστική επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο μας, με οποιοδήποτε ποσοστό.

* Εδρεύουμε στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Θερμοπυλών 3.

Το προϊόντα προσφέρουμε;

* Διατηρούμε απ’ ευθείας συμβάσεις συνεργασίας με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες και εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

* Εξειδικευόμαστε στα Διεθνή Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας & Ταξιδίου.

* Προσφέρουμε προϊόντα σε όλους τους των κλάδους ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των Μεγάλων Κινδύνων και των προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά.

* Βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε, των αναγκών, των δυνατοτήτων και των προτεραιοτήτων σας, ερευνούμε την αγορά και σας παρουσιάζουμε τα προϊόντα και τις καλύψεις που παρέχονται.

Τι υπηρεσίες προσφέρουμε;

* Παρέχουμε συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης και δεν διατηρούμε κάποια σύμβαση ή υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με οποιαδήποτε εταιρία.

* Βάσει των συμβατικών μας δικαιωμάτων & υποχρεώσεων με την εκάστοτε ασφαλιστική, σας προσφέρουμε υποστήριξη σε όλες τις ανάγκες που προκύπτουν πριν την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης (προ-συμβατικό στάδιο) και κατά την διάρκεια της, όπως:

o στην αποτύπωση των ασφαλιστικών σας αναγκών,

o στην έρευνα αγοράς για ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες σας,

o στην παρουσίαση των σχετικών προτάσεων,

o στην σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την τακτική ανανέωση του,

o στην εξόφληση των ασφαλίστρων, και

o στην απαίτηση αποζημίωσης.

Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών μας για εσάς;

* Δεν μας οφείλετε κάποια αμοιβή. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία κατ’ εντολή μας, δια λογαριασμό σας. Λαμβάνουμε προμήθεια απ’ ευθείας από τις ασφαλιστικές εταιρίες, υπολογιζόμενη ως ποσοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων, τόσο κατά την σύναψη του πρωτασφαλιστηρίου συμβολαίου όσο και κατά τις τυχόν ανανεώσεις του.

* Δεν εισπράττουμε ασφάλιστρα δια λογαριασμό οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας.

Ποιος μας εποπτεύει;

* Εποπτευόμαστε από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό μητρώου 351311.

Πως μπορείτε να παραπονεθείτε για τις υπηρεσίες μας;

Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία κατά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.- http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/default.aspx ) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και για πράξεις που αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, που προσκρούουν στη δημόσια τάξη και ιδιαίτερα για πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να καταλογιστούν στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του π.δ. 298/1986, επιβάλλονται κατόπιν έρευνας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α) και ακρόασης του καταγγελλόμενου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, τόσο για τη βασιμότητά τους όσο και για την επάρκεια των εξηγήσεων εκ μέρους του διαμεσολαβητή. Η Δ.Ε.Ι.Α. παρέχει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αιτιολογημένη απάντηση προς τον καταγγέλλοντα. Τέλος αν τα εμπλεκόμενα μέρη το αποδέχονται, μπορεί η Δ.Ε.Ι.Α. να παραπέμψει τη διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή (ν.3297 / 23‐12‐2004) χωρίς να περιορίζεται η εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον και άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

Λοιπά στοιχεία εταιρίας & επικοινωνίας:

Δ/νση: Θερμοπυλών 3 & Λ. Κηφισίας, Χαλάνδρι 15233

Τηλέφωνο: (+30) 210-6849444 E‐mail: contact@globassure.com

Website: www.globassure.gr

Αρ. μητρώου Ε.Ε.Α: 351311

Αρ. ΓΕΜΗ: 133757603000

Α.Φ.Μ.: 800644250

Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εταιρικό κεφάλαιο: 20.000,00€

γραφεία ασφαλιστικών συμβούλων

admin

Related Posts