Οι υπηρεσίες μας

Πριν την ασφάλιση

  N

  Αξιολόγηση κινδύνων & αναγκών

  N

  Έρευνα αγοράς

  N

  Αποτύπωση & αξιολόγηση προσφορών

  N

  Υποστήριξη διαδικασιών ολοκλήρωσης ασφάλισης

  Κατά την διάρκεια της ασφάλισης

  N

  Μεταβολές κάλυψης

  N

  Υποστήριξη διαδικασιών εξόφλησης

  N

  Υπενθύμιση & διευκρινήσεις όρων ασφάλισης

  N

  Διαπραγμάτευση όρων στην ανανέωση

  Aπαίτηση αποζημίωσης

   

  N

  Υποστήριξη διαδικασιών αποζημίωσης

  N

  Υποστήριξη επειγόντων περιστατικών

  N

  Αναγγελία απαιτήσεων στην ασφαλιστική

  N

  Συντονισμός με δικηγόρους, γιατρούς, νοσοκομεία, συνεργεία, πραγματογνώμονες

  N

  Διαπραγμάτευση με ασφαλιστική

  N

  Έλεγχος ολοκλήρωσης αποζημίωσης